เกี่ยวกับเรา


 เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

 

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ได้แสวงหาทุนการศึกษาเพื่อผลักดัน และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  เช่น

 

ธนาคารวากัฟแบงค์อินเตอร์เนชั่นแนล  ประเทศมาเลเซีย  

 

บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด

 

บริษัท เอเอสเอ็ม (ASM) จำกัด ในเครือ บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

 

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริบาลผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมมือกับ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  จัดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ” 
รวมทั้งยังได้ทำความร่วมมือ  กับสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล และสถานประกอบอีกหลายแห่ง  เช่น
มหาวิทยาลัยเกริก ในการศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย มูฮัมมาดิยะห์ ประเทศอินโดนีเซีย    เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชีพ  ในการจัดอบรม ด้านการพยาบาลเบื้องต้นตามหลักอิสลาม   Halal Nursing Program
ทำความร่วมมือ กับโรงพยาบาลในเครือสินแพทย์    โรงพยาบาลในเครือเสรีรักษ์    

สถาบันวิชาชีพสุขภาพเอสเอ็นเอ (SNA)   ในเครือ บริษัทบางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด   ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดในสมอง BRC
ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วย ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำงานในบทบาทของตนเอง  ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริบาลผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมมือกับ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  จัดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ”   

 

Please insert the Message ...
Visitors: 1,531,305