Make is easy

Authorized Distributor (Thailand) ทักษะวิชาการเข้ม เน้นคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่

 

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลระดับผู้ช่วย หลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ จัดสอนทักษะวิชา Halal Nursing Program แห่งแรกในประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดย ผศ.ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกระบี่ ใบอนุญาตเลขที่ กบ.3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปณิธานในการจัดตั้งโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีใจรักในงานบริการด้านการพยาบาล การแพทย์ ด้านสุขภาพให้มีงานทำมีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวและสามารถหารายได้เพื่อส่งตนเองเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้ปรัชญา ทักษะวิชาการเข้ม เน้นคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม เตรียมความพร้อมสู่สากล  เรียนหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน / 840 ชั่วโมง  ภาคทฤษฎี 3 เดือน / 420 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 เดือน / 420 ชั่วโมง  เพื่อรองรับการทำงานทั้งในโรงเพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานประกอบการด้านสุขภาพ ศูนย์ความงามและNursery ในตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาลแผนกต่างๆ เช่น แผนกทันตกรรม,เภสัชกรรม ,กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์,โภชนาการ,ศัลยกรรมความงาม,เนอร์สเซอรี่ และแผนกอื่นๆ เพื่อบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ  สอนโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ได้เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลระดับผู้ช่วย สู่สังคมผู้สูงอายุ

1. เพื่อเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  , มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  , รวมทั้งส่งเสริมผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังกำลังว่างงานอยู่ ได้ศึกษาทักษะวิชาชีพด้านการบริบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

2. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลระดับผู้ช่วย ในโรงพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสถานประกอบการด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  มีกองทุนการศึกษาเพื่อผลักดัน และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  เช่น

ธนาคารวากัฟแบงค์อินเตอร์เนชั่นแนล      ประเทศมาเลเซีย  

บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท กระบี่เฮลท์ แอนด์ เวลล์เนสส์ จำกัด

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริบาลผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมมือกับ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  จัดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ” 

รวมทั้งยังได้ทำความร่วมมือ  กับสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล และสถานประกอบอีกหลายแห่ง  เช่น

 มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ในการศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาตรี

 มหาวิทยาลัย มูฮัมมาดิยะห์ ประเทศอินโดนีเซีย    เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ

 สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชีพ  ในการจัดอบรม ด้านการพยาบาลตามหลักอิสลาม Halal Nursing Program

ทำความร่วมมือ กับโรงพยาบาลในเครือสินแพทย์   โรงพยาบาลในเครือเสรีรักษ์    สถาบันวิชาชีพสุขภาพในเครือ บริษัทบางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด   ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดในสมอง BRC ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดในสมองอิชิ ศูนย์เอเชียเนิร์สซิ่งโฮม และสถานประกอบการด้านสุขภาพทั่วประเทศ พร้อมขยายกิจการด้านสุขภาพ ศูนย์ด็อกเตอร์หนึ่งเนิร์สซิ่งโฮม ทั่วภาคใต้

ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลระดับผู้ช่วย ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำงานในบทบาทของตนเอง  ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข   

 ภายใต้การดูแลอย่างอบอุ่นโดย

 1. ผศ.ดร.พิชญ์สินี  ขาวล้วน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่
 2. พว.ดร.ปัทมา  แคนยุกต์  ผู้บริหารโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่
 3. พว.นิตยา ชไนศวรรย์  ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพและการปฏิบัติงาน
 4. อ.อัสนาวี  มุคุระ ที่ปรึกษาด้าน Halal Nursing Program

“ IKS ดูแลคุณด้วยรัก  สัมผัสคุณด้วยใจ”  

สถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลระดับผู้ช่วย 

Halal Nursing Program  แห่งแรกในประเทศไทย

“โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่”

 


 • a
  ออกแบบ เขียน

 • cattalog

 • a
  cattalog

  c
 • c
  c

 • v
  v

 • v
  v

  v
OEM/ODM/SKD

Make is easy

  • handshake.jpg
   Register กรุณาส่งข้อมุล End User มาตามที่อยู่นี้ได้เลยคะ info.mtcomputer@gmail.com

Contact Form

Please insert the Message ...
Visitors: 1,531,652