สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 กลุ่มสาระกระดาน Active Board ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา

สื่อมาตรฐานและตัวชี้วัด 5 กลุ่มสาระ( มัธยมศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

จำนวนมากกว่า 100 บทเรียน


                          สื่อ 5 กลุ่มสาระกระดาน Active Board ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาสื่อมาตรฐานและตัวชี้วัด 5 กลุ่มสาระ.( ประถมศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ชั้น ป.1- 6 จำนวนมากกว่า 100 บทเรียน

                                                         ดร.รัชพล  คชชารุ่งโรจน์


 

 1.ชุด สื่อกิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ   Level  1– 6ประถม                                                                            

- ต้นแบบสร้างสื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ                                                                                               

2.ชุด สื่อกิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ   Level  1– 6มัธยม

- ต้นแบบสร้างสื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  

3.ชุดสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558   ป.1-6 สำหรับกระดาน Active

 -Template จัดการสื่อ E-Book   แบบทดสอบ

4.ชุดสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558    ,มัธยม.1-6 สำหรับกระดาน Active

- Template จัดการสื่อ E-Book   แบบทดสอบ

5.ชุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร 2551  ป.1-6

 -สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดดังแนบ)

- Template จัดการสื่อ VDO You Tube+ ประเมินผล 8 กลุ่มสาระ15  วิชา

6.ชุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร 2551  ม.1-6                                                                                           

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดดังแนบ)                                                                          

-Template จัดการสื่อ VDO You Tube+ ประเมินผล 8 กลุ่มสาระ15  วิชา

7.ชุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

-                    พจนานุกรม 10 ประเทศอาเซียน

-                    พจนานุกรม มัธยม 3500 คำ

-                    สื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  

-                    ประโยค บทสนทนา

-                    วลี

-                    นิทาน 2 ภาษา

-                    สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-                    Template จัดการสื่อ VDO You Tube+ ประเมินผล ภาษาอังกฤษ

ต้นแบบสร้างสื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

Visitors: 1,531,306