ซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระ และ 8 กลุ่มสาระ

สื่อ 8กลุ่มสาระ สำหรับ กระดาน Active Board 

(ระดับ ประถมศึกษา ชุดใหม่ 2558 สรุปรายงานผลได้ )


สื่อ 8กลุ่มสาระ สำหรับ กระดาน Active Board 

(ระดับ มัธยมศึกษา ชุดใหม่2558 สรุปรายงานผลได้ )


คุณลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8  กลุ่มสาระชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

             1.สื่อลักษณะเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีภาพ สี เสียง  โต้ตอบได้  เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6     มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6     ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่มสาระ

                         -  ทุกรูปแบบสามารถและสามารถ สรุปรายงานผล ในรูปคะแนน ร้อยละ วัน เดือนปี เวลา และคำชมเชย และสามารถ ปริ้นหรือ บันทึกผลการประเมิน ได้ และรองรับสารสนเทศระบบเครือข่ายได้

                        -สามารถลิงค์ข้อมูลจาก เครือข่ายการเรียนรู้

                        - มีปุ่มเลือกให้เลือกใช้อย่างสะดวก

                          -สามารถ ปริ้นเนื้อหาสาระและทดสอบ เป็น A4 ได้

รายชื่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการใน Shopping list ปี 2558

........................................................................................................................................................

คุณลักษณะ Template การจัดการ Digital Content

                     1. ประเภทนำเสนอเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เช่น

1.1E-book มัลติมีเดีย ทั้งที่เป็น 1ภาษา และ 2 ภาษา ไม่น้อยกว่า 10 แบบ แต่ละรูปแบบสามารถจัดการสื่อได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง ชั้นเรียน  เป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ข้อความ ชื่อเรื่อง ชั้นเรียน  ผู้จัดทำ สารบัญ บรรณานุกรม หรือแหล่งที่มา แทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  VDO   สี  เสียง   สามารถโต้ตอบได้ 

1.2  E-bookสื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำรายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 วิชา 15 แบบ  แต่ละรูปแบบสามารถจัดการสื่อได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง ชั้นเรียน ใส่ VDOหรือ YouTube

                         -  ทุกรูปแบบสามารถและสามารถ สรุปรายงานผล ในรูปคะแนน ร้อยละ วัน เดือนปี เวลา และคำชมเชย และสามารถปริ้นหรือ บันทึกผลการประเมิน ได้ และรองรับสารสนเทศระบบเครือข่ายได้

                        -สามารถลิงค์ข้อมูลจาก เครือข่ายการเรียนรู้

                        - มีปุ่มเลือกให้เลือกใช้อย่างสะดวก

                          -สามารถ ปริ้นเนื้อหาสาระและทดสอบ เป็น A4 ได้

                2.ประเภทแบบฝึกหัดและเกมการศึกษา  รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 15 แบบ แต่ละรูปแบบสามารถจัดการสื่อได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง ชั้นเรียน ดังนี้

                         - แบบฝึกทักษะ  แบบฝึกหัด เลือกตอบจับคู่  โยงเส้น  ลากเติม   เติมคำ

                         - เกมการศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์

                -สามารถ สรุปรายงานผล ในรูปคะแนน ร้อยละ วัน เดือนปี เวลา และคำชมเชย และสามารถ

ปริ้นหรือ บันทึกผลการประเมิน ได้ และรองรับสารสนเทศระบบเครือข่ายได้

                          -สามารถ ปริ้นเนื้อหาสาระและทดสอบ เป็น A4 ได้

               3.ประเภทแบบวัดผลประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบไม่น้อยกว่า 10  แบบ แต่ละรูปแบบสามารถจัดการสื่อ ได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง ชั้นเรียน ดังนี้

                         - แบบทดสอบก่อนเรียน –หลังเรียน

                         - แบบทดสอบกลางภาค  ปลายภาค

                         - แบบทดสอบเรื่องต่างๆ

                            - ประเมินผล ภาคปฏิบัติ เช่น ประเมินชิ้นงาน ประเมินกระบวนการทำงาน

                ทุกรูปแบบสามารถวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ประจำบทเรียน เช่น แบบทดสอบ หรือ แบบประเมินตนเอง ได้ทันที และสามารถ สรุปรายงานผล ในรูปคะแนน ร้อยละ วัน เดือนปี เวลา และคำชมเชย และสามารถ ปริ้นหรือ บันทึกผลการประเมิน ได้ และรองรับสารสนเทศระบบเครือข่ายได้

                      สามารถ ปริ้น แบบประเมิน  เป็น A4 ได้

......................................................

 บัญชีรายชื่อสื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำรายวิชา

                1.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                2.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

5.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ

7.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาดนตรี

8.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์

9.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา

10.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษา

11.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ

12.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

13.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ

14.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

15.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาแนะแนว

16.สื่อวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารี

 

บัญชีรายชื่อแบบฝึกหัด

เลือกตอบจับคู่  โยงเส้น  ลากเติม   เติมคำ

บัญชีรายชื่อแบบทดสอบ

 

บัญชีรายชื่อแบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติ


สื่อการจัดการการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด8 กลุ่มสาระ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

………………………………………………………………………………………

คุณลักษณะสื่อ

1. สื่อแบ่งเป็นระดับชั้นเรียน ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ม.1-6โดยแยกเป็น กลุ่มสาระ  ชั้นเรียนเรียงตามลำดับ   โดยมีเมนูแสดงให้เลือกรายชั้นเรียนได้สะดวก

2. สื่อสามารถใช้จัดการเรียนการสอน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละวิชา มีสาระการเรียนรู้ครบตามที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรของแต่ละชั้นเรียนโดยมีเมนูให้เลือกชัดเจน

3.สื่อในแต่ละวิชาสามารถแสดงชื่อมาตรฐานการเรียนรู้ และชื่อตัวชี้วัดครบตามหลัก

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในแต่ละวิชามีเครื่องมือประเมินผลแต่ละตัวชี้วัดมีให้เลือกหลายชุดและครบทุกตัวชี้วัด รายละเอียดตามแนบ

4.เครื่องมือประเมินผลตัวชี้วัด เป็นรูปแบบเลือกตอบ ก ข ค ง หรือ A B C D  ถูกผิด จับคู่   เติมคำ  อื่นๆ  สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้  หรือพิมพ์ออกทางกระดาษ A4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปทำเป็นการบ้านได้

5.เครื่องมือประเมินผลตัวชี้วัดมีการเฉลยและสรุปผลรายงานวัดผลเป็นระบบจำนวนข้อถูกและคิด

ร้อยละ   มีระบบการวิเคราะห์ผลการสอบ  ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีเยี่ยม  ดี  พอใช้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องปรับปรุง   โดยมีเสียงประกอบด้วย

6. สื่อทุกวิชาในสาระการเรียนรู้รายวิชา มีแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินผลก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งเป็นระบบ Random  มีระบบการวิเคราะห์ผลการสอบ  มีระบบการบันทึกผลการเรียนคะแนนและร้อยละ  

7.  สื่อทุกวิชาสามารถนำเสนอเนื้อหาสาระด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Inter Activeแบบวิเคราะห์  และแบบสังเคราะห์  สืบค้น โต้ตอบ  แบบจำลองสถานการณ์  การกระตุ้นความสนใจ ด้วยเทคนิคการใช้คำถามนำ  การใช้ กระบวนการทำงาน การฝึกปฏิบัติ   มีภาพกราฟฟิคสีสันสวยงาม  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย   และกิจกรรมส่งเสริมการนอ่านเพิ่มเติมสำหรับสืบค้นเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย

1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   5  สาระ   ดังรูป


 

 

 

 

 

 

 

 2.เลือกสาระการเรียนรู้   แต่ละสาระจะประกอบด้วย  คำชี้แจง มาตรฐาน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา   ตัวชี้วัด  ทดสอบหลังเรียน ให้คลิกดูรายละเอียด ตัวอย่างดังรูป


 

 

 

 

 

 


3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย  ดังรูป


 

 

 

 

 


               

 4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด   ดังรูป


 

 

 


5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบรายการ

 

 

 

                6.จากรูปคลิกเมนูตัวชี้วัด จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบ

หรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่    คลิกฟังเสียง  ตัวอย่างดังรูป
 

 

 

   7.ปุ่มเครื่องมือในโปรแกรมที่ควรทราบ


1.ปุ่มสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เป็น A4

               2.ปุ่มย้อนกลับ

               3.ปุ่มกลับเมนู

4.ปุ่มออก

 

 

 ................................................................................................................................

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์

                1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูป

สาระที่๑จำนวนและการดำเนินการ

สาระที่๒การวัด

สาระที่๓เรขาคณิต

                      สาระที่๔พีชคณิต

                      สาระที่๕การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

                      สาระที่๖ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 

2.เลือกสาระการเรียนรู้   แต่ละสาระจะประกอบด้วย  คำชี้แจง มาตรฐาน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา   ตัวชี้วัด  ทดสอบหลังเรียน ให้คลิกดูรายละเอียด ตัวอย่างดังรูป


 

 

 

 

 

 

 3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบ                               

หรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่   

...............................................................................................................................

          3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์

1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูปรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละชั้นเรียน


สาระที่  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่

สาระที่ ๕ พลังงาน

สาระที่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

สาระที่ ๗ดาราศาสตร์และอวกาศ

สาระที่๘ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบ


หรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่   

 

 

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา

                1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูปรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละชั้นเรียน


สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ ๒หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

­สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร์

สาระที่ ๕ภูมิศาสตร์             

3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบหรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่   


 

 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ             

                1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูปรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละชั้นเรียน


                สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สาระที่๒ ภาษาและวัฒนธรรม                                                                       

สาระที่๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

สาระที่๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก


3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบ

หรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่   

...............................................................................

6. กลุ่มสาระวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา       

                1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูปรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละชั้นเรียน


                สาระที่๑การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์                                                                                                 

สาระที่๒ชีวิตและครอบครัว                                                             

สาระที่๓การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม

 กีฬาไทย  และกีฬาสากล

สาระที่๔การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค

                สาระที่ ๕  ความปลอดภัยในชีวิต

3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบ

หรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่   

 

7. กลุ่มสาระวิชาศิลปะ      

                1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูปรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละชั้นเรียนสาระที่๑ทัศนศิลป์

สาระที่๒ดนตรี                                   

สาระที่๓นาฏศิลป์

 

 

3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบหรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่    8.8.กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                1. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   ดังรูปรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละชั้นเรียน

สาระที่๑การดำรงชีวิตและครอบครัว


สาระที่๒การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่๓เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาระที่๔การอาชีพ     

 


 

 3.คลิกทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อทำแบบทดสอบแบบ เลือกตอบ เมื่อทำเสร็จจะมีเสียงบรรยาย  การสรุปรายงานผลการประเมินและคลิกปุ่มเฉลย 

4.คลิกเมนูเนื้อหา จะพบรายการเนื้อหา เพื่อสนับสนุนการทดสอบตัวชี้วัด  

5.คลิกเมนูตัวชี้วัด  จะพบเครื่องมือแบบทดสอบวัดตัวชี้วัด ในรูปแบบเลือกตอบหรือ ถูกผิด   หรือ จับคู่   

 


 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสื่อ Digital Content

                               

8.30 – 10.00                            แนะนำการใช้สื่อ Digital Content

10.00 – 10.15   พัก

10.15 – 12.00                          ฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน จัดการสื่อ Digital Content

          E-Book หน้าปก  

12.00 – 13.00   พักกลางวัน

13.00 – 14.00                          ฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน จัดการสื่อ Digital Content

          - แบบทดสอบ

14.15 – 14.30   พัก

14.30 – 15.30                          ฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน จัดการสื่อ Digital Content

          - เนื้อหา  VDO  Sound   สารบัญ

          - สื่อ VDO มัลติมีเดีย

               

15.30   -16.00                          ประเมินการผลการอบรม

 

 

สื่อมาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ.( ประถมศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 

สื่อมาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ.( มัธยมศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ กระดาน Active Board

 

ระดับประถมศึกษา  ปรับปรุง 2558

 

 

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  8 กลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                1.การประสมคำด้วยสระ อะ

                2.การประสมคำด้วยสระ อา

                3.การประสมคำด้วยสระ อุ

                4.การประสมคำด้วยสระ อู

                5.การประสมคำด้วยสระ อิ

                6.การประสมคำด้วยสระ อี

                7.การผันอักษรสูง อักษรกลาง  อักษรต่ำ

                8.คำประวิสรรชนีย์

                9.การใช้ รร (ร หัน) และใช้บรร และ บัน

                10.การใช้ ฤ  ฤๅ

                11.เครื่องหมายวรรคตอน

                12.อักษรนำ

                13. คำนาม

                14.คำสรรพนาม

                15.คำกริยา

                16.คำวิเศษณ์

                17.มาตราตัวสะกด

                18.พยางค์ คำ วลี

                19.คำราชาศัพท์

                20.ประโยคเพื่อการสื่อสาร

                21.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        .1

1.การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

                2.การตวง

      3.เวลา

          ป.2

                4..จำนวนนับไม่เกิน1,000

                5.การบวกและลบจำนวนจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

                6.การวัดความยาว

          ป.3

7.จำนวนนับไม่เกิน  100,000

                8.การบวกและลบจำนวนจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

                9.แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมแท่ง  สถิติ

          ป.4

10.เศษส่วน

                11.เวลา

12.ทศนิยม

          ป.5

13.มุม

14.เส้นขนาน

                15.สถิติ และความน่าจะเป็น

          ป.6

16.จำนวนนับการบวก การลบการคูณการหาร จำนวนนับ

17.สมการและการแก้สมการ

18.ตัวประกอบของจำนวนนับ

            19.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    ป.1

1.หน่วยที่ 2.พืชรอบตัวเรา

                2.หน่วยที่ 3.สัตว์รอบตัวเรา

                3.หน่วยที่ 4.ร่างกายของเรา

ป.2

4.หน่วยที่ 4.วัตถุรอบตัวเรา

                5.หน่วยที่ 5.แรงในธรรมชาติ

                6.หน่วยที่ 6.ของเล่นของใช้ไฟฟ้า

 

  ป.3

7.หน่วยที่ 6.น้ำในท้องถิ่นของเรา

8.หน่วยที่ 7.อากาศรอบตัวเรา

9.หน่วยที่ 8.การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

ป.4

10.หน่วยที่ 3.ดินในท้องถิ่น

11.หน่วยที่ 4.แสงกับการมองเห็น

12.หน่วยที่ 5.ระบบสุริยะ

ป.5

13.หน่วยที่ 4.การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

14.หน่วยที่ 5.น้ำฟ้าและดวงดาว

15.หน่วยที่ 6.เสียงและการได้ยิน

ป.6

16.หน่วยที่ 4.ปรากฏการณ์ของโลก

17.หน่วยที่ 5.สารในชีวิตประจำวัน

18.หน่วยที่ 6.หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

        19.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

                1.ประวัติความเป็นมา การก่อตั้งสมาคมประชาชาติอาเซียน

                2.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ ไทย

3.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ กัมพูชา

4.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ เมียนมาร์

                5.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ อินโดนีเซีย

                6.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ มาเลเซีย

7.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศสิงคโปร์

8.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ เวียดนาม

9.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ ฟิลิปปินส์

                10.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ ลาว

11.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ บรูไน

12. วันสำคัญ

13. หลักสหกรณ์

14. สามเณรบัณฑิตชาดก

15.ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์

16.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สื่อวลีและสำนวน ภาษาอังกฤษ อิเล็กทรอนิกส์

1 basic phrases

2 Emergencies

3 The weather

4 Date & time

5 Eating and drinking at restaurant

6 At home

7 At work

8. Applying for a job

9.Using the telephone ,writing letter and email

10 Shopping 

11 At a restaurant

12 Travel and asking direction

3.สื่อประโยคบทสนทนา ภาษาอังกฤษ อิเล็กทรอนิกส์

13. What'syourname?

14.Do you speak English?

15.Where are you from?

16.Askingdirection

17.Iamhungry.

18. Doyouwantsomethingtodrink?

19.That’toolate.

20.Choosingatime to meet.

21.Where do you want to go?

22.OrderingFood

23.Now or latter?

24.Doyouhaveenoughmoney

1.สื่อการฝึกฟังเสียง สะกดคำ สื่อความหมาย

25.สื่อกิจกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Level 1ชุดที่ 1

     26.สื่อกิจกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Level 2ชุดที่ 1

27.สื่อกิจกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Level3ชุดที่ 1

28.สื่อกิจกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Level 4ชุดที่ 1

29.สื่อกิจกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Level 5ชุดที่ 1

30.สื่อกิจกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Level 6ชุดที่ 1

 31.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.เสียงดนตรี  ป.1

2.บทเพลงท้องถิ่น  ป.2

3.เครื่องดนตรี      ป.3

           4. บทเพลงไพเราะ ป.4

5..หลักการดนตรี   ป.5

6.องค์ประกอบของดนตรีและคำศัพท์ป.6

         7.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       ป.1

1.หน่วยที่ 1.อวัยวะภายนอก

  2.หน่วยที่ 5.สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด

3.หน่วยที่ 6.การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

.2

                4.หน่วยที่ 1.อวัยวะในร่างกายที่สำคัญ

5.หน่วยที่ 3.บทบาทสมาชิกในครอบครัว     

6.หน่วยที่ 5.การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและกิจกรรมทางกาย

.3

7.หน่วยที่ 1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

 ป.4

8.หน่วยที่ 1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

9.หน่วยที่ 2.อวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย

ป.5

          10.หน่วยที่ 1.ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

ป.6

11.หน่วยที่ 1.ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย

          12.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

                1.งานบ้าน            ป.1

2.งานบ้าน        ป.2

3.งานบ้าน         ป.3

                 4.งานธุรกิจและอาชีพป4

5.อาหารและโภชนาการป 5

                6.งานธุรกิจ            .6

7.เกมเศรษฐีวิชาการ

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

การสร้างสื่อ E-Book 

การสร้างแบบฝึกหัดเสียง

การสร้างแบบทดสอบ

....................................

ไฟล์รูปภาพ  แบ็คกราวนด์  อื่นๆ  ไม่ต่ำกว่า 500 ไฟล์

 

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ กระดาน Active Board

 

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  8 กลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                1.การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

                2.การเขียนบันทึกและเขียนรายงาน

                3.ประโยคเพื่อการสื่อสาร

                4.ตัวละครที่สำคัญในรามเกียรติ์

                5.คำแผลง

                6.คำสมาส

                7.คำสนธิ

                8.หลักศิลาจารึก

                9.นิราศเมืองแกลง

                10. สำนวน คำพังเพย  สุภาษิต

                11.กลอนสุภาพ

                12การเขียนย่อความ

                13. คำประสม

                14.ตำซ้อนและคำซ้ำ

                15.การแต่งบทร้อยกรอง

                16.เสภาขุนช้างขุนแผน

                17.ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

                18.สามก๊ก

                19.การเขียนเรียงความ

                20.การพูดในโอกาสพิเศษ

                21.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                1.อัตราส่วนร้อยละ

                2.สมบัติของจำนวนนับ

                3.สมการกำลังสอง

                4.ความคล้าย

                5.การวัด

                6.ความเท่ากันทุกประการ

                7.สถิติ

                8.ความน่าจะเป็น

                9.ทศนิยม

                10.วงกลม

                11.พื้นที่ของรูปเราขาคณิต

                12.ฟีทาโกรัส

                13.เศษส่วน

                14.ค.ร.น.และ ห.ร.ม.

                15.สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                16.กราฟของสมการเชิงเส้นสองคัวแปร

                17. พาราโบลา

                18.ระบบจำนวนเต็ม

                19.จำนวนจริง

                20.ค่ากลางของข้อมูล

             21.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    ม.1

1.หน่วยที่ 1.หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต

                2.หน่วยที่ 2.สารและการจำแนกประเภทของสาร

                3.หน่วยที่ 3.สารละลาย

ม.2

4.หน่วยที่ 1.ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์

                5.หน่วยที่ 2.อาหารกับการดำรงชีวิต

                6.หน่วยที่ 3.การแยกสาร

ม.3

7.หน่วยที่ 1.พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

                8.หน่วยที่ 2.ระบบนิเวศ

                9.หน่วยที่ 3.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ม.4

10.หน่วยที่ 6 โมเมนตัมและการดล

11.หน่วยที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน

12.หน่วยที่ 8 สภาพสมดุลและการยืดหยุ่น

ม.5

13.หน่วยที่ 4 เสียง

14.หน่วยที่ 5 แสง

15.หน่วยที่ 6 แสงและการมองเห็น

ม.6

16.หน่วยที่ 5 ฟิสิกส์อะตอม

17.หน่วยที่ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

18.หน่วยที่ 7 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์

            19.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

                1.ประวัติความเป็นมา การก่อตั้งสมาคมประชาชาติอาเซียน

                2.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ ไทย

3.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ กัมพูชา

4.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ เมียนมาร์

                5.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ อินโดนีเซีย

                6.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ มาเลเซีย

7.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศสิงคโปร์

8.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ เวียดนาม

9.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ ฟิลิปปินส์

                10.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ ลาว

11.ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน รู้จักประเทศ บรูไน

12.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สื่อประโยคบทสนทนา ภาษาอังกฤษ อิเล็กทรอนิกส์

1. What'syourname?

2.Do you speak English?

3.Where are you from?

4.Askingdirection

5.Iamhungry.

6. Doyouwantsomethingtodrink?

7.That’toolate.

8.Choosingatime to meet.

9.Where do you want to go?

10.OrderingFood

11.Now or latter?

12.Doyouhaveenoughmoney

13.Howhaveyoubeen?

14.Introducingafriend.

15Buyingashirt.

16 Asking about location.

17.Do you know the address

18.Vacation to Hong Kong.

19.Whoisthatwoman?

20.Common questions.

21The supermarket is closed.

22.Do you have any children?

23.Help with pronunciation.

24.I lost my wallet.

25 Phone call at work.

26.Family trip

27. I went shopping.

28.What kind of music do you like?

29.Going to the library.

30.Where do your parents live?

            31.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยม.1

2.งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตกม.2

3.งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตกม.3

           4. รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นม.4

5..การวาดภาพการ์ตูน

6.วงดนตรีไทย

         7.เกมเศรษฐีวิชาการ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                1.กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  ม. 1

2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ม.2

3.การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมม.3

4.พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารม.4

5.พืชเครื่องดื่มสมุนไพรม.5

6.การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองม.6

            7.เกมเศรษฐีวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

                1.งานประดิษฐ์1

2.การเลี้ยงสัตว์2

3.การขยายพันธ์พืช3

                 4.การขยายพันธ์สัตว์4

5.ระบบคอมพิวเตอร์ 5

                6.การแปรรูปสมุนไพร กับ อาหารและเครื่องดื่ม.6

7.เกมเศรษฐีวิชาการ

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

การสร้างสื่อ E-Book 

การสร้างแบบฝึกหัดเสียง

การสร้างแบบทดสอบ

....................................

ไฟล์รูปภาพ  แบ็คกราวนด์  อื่นๆ  ไม่ต่ำกว่า 500 ไฟล์

....................................................................................................................................................................

ผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ

1.ชุด สื่อกิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ   Level  1– 6ประถม                                                                            

- ต้นแบบสร้างสื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ                                                                                               

2.ชุด สื่อกิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ   Level  1– 6มัธยม

- ต้นแบบสร้างสื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  

3.ชุดสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558   ป.1-6 สำหรับกระดาน Active

 -Template จัดการสื่อ E-Book   แบบทดสอบ

4.ชุดสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558    ,มัธยม.1-6 สำหรับกระดาน Active

- Template จัดการสื่อ E-Book   แบบทดสอบ

5.ชุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร 2551  ป.1-6

 -สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดดังแนบ)

- Template จัดการสื่อ VDO You Tube+ ประเมินผล 8 กลุ่มสาระ15  วิชา

6.ชุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร 2551  ม.1-6                                                                                           

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดดังแนบ)                                                                          

-Template จัดการสื่อ VDO You Tube+ ประเมินผล 8 กลุ่มสาระ15  วิชา

7.ชุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

-                    พจนานุกรม 10 ประเทศอาเซียน

-                    พจนานุกรม มัธยม 3500 คำ

-                    สื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  

-                    ประโยค บทสนทนา

-                    วลี

-                    นิทาน 2 ภาษา

-                    สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-                    Template จัดการสื่อ VDO You Tube+ ประเมินผล ภาษาอังกฤษ

ต้นแบบสร้างสื่อ กิจกรรมกรรมฟังเสียง สะกดคำ แปลความหมาย คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
Visitors: 1,531,306